Предмет

Настоящият документ представя общите условия или условията за ползване на сайта www.myecopack.com, които уреждат правилата за използването на www.myecopack.com, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

Продавач

ИВЕЛ стил М ООД, с ЕИК 130328185, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Константин Величков“ №85, вх.3, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Мая Крумова Иванова, с електронен адрес за кореспонденция: office@ivel.org, тел за контакт: 029291345, с данъчен номер BG130328185 (наричано по-долу "ние" или "продавач").

Дефиниции

 • • Сайт –домейна www.myecopack.com
 • • Потребител – всяко лице, което посети сайта, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове;
 • • Клиент/купувач – всяко лице, което извърши активни действия по ползване на предоставяните от сайта услуги – подаде заявка за избрани от сайта стоки, получи същите и т.н.
 • • Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.
 • • Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между продавача и купувача, чрез който купувачът заявява на продавача, през сайта, намерението си за закупуване на стоки от сайта.
 • • Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и купувача за покупко-продажба на стоки, който договор е неразделна част от настоящите общи условия .
 • • Съдържание:
  • - цялата информация на сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
   - съдържанието на всяко съобщение от страна на купувача към продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
   - всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на продавача, на купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
   - информацията, свързана със стоките и/или прилаганите тарифи от продавача в определен период от време;
 • • Регистриране на заявка -уведомление към клиента, че заявката е регистрирана в платформата на ИВЕЛ стил М ООД и е в статус за обработка
 • • Потвърждаване на заявката - уведомление към клиента, че е налице съгласие продавачът да се обвърже и ангажира с изпълнението на заявката.

Общи приложения

Условията за ползване на ИВЕЛ стил М ООД са задължителни за всички потребители на сайта. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте се запознали с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Условията за ползване могат да бъдат променени едностранно от „ИВЕЛ стил М ООД“ по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти. ИВЕЛ стил М ООД има право да извършва промени на Условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.. Във всеки един случай на промяна на Общите условия ИВЕЛ стил М ООД ще информира за това потребителите/клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на сайта при всяко негово ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не означава, че останалите разпоредби са недействителни или неприложими. ИВЕЛ стил М ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ИВЕЛ стил М ООД уточнява, че изображенията на стоките имат информативен и насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. ИВЕЛ стил М ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

ИВЕЛ стил М ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

Сключване на договор

Чрез регистрацията на заявка в сайта, клиентът се съгласява да получи съответната стока от продавача срещу заплащане. продавачът изпраща на клиента уведомление за регистриране на заявката в системата му, което уведомление няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнение на заявката. Това уведомление продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл продавачът има правото по свое усмотрение да не достави част или всички стоки от заявката включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или поради промяна на цената. При всички случаи продавачът уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефoна му, на уведомление от страна на продавача, че потвърждава заявката. Заедно с изпратеното на електронната поща уведомление продавачът изпраща и съответна проформа фактура за заплащане на заявените стоки. След получаване на плащането продавачът изпраща на клиента, на посочения от него електронен адрес, и издадената от него фактура.

Онлайн продажба

Достъпът до www.myecopack.com с цел регистрация на заявка е позволен на всеки клиент навършил 18 години. ИВЕЛ стил М ООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на заявка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ИВЕЛ стил М ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на клиента е да се обърне към ИВЕЛ стил М ООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ИВЕЛ стил М ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Клиентът има право да се свързва с ИВЕЛ стил М ООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта.. Продавачът има свободата да обработва получената от клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

Комуникацията с продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси. Продавачът се задължава да съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Заявка

Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните стоки в количката за заявки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната заявка . Всяка една добавена в количката за заявки стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на дадена стока в количката за заявки, без да бъде приключена самата заявка, не води до регистрацията на заявката и до автоматичното запазване на стоката.

Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за заявката, която е направил чрез завършената си и изпратена на продавача форма за заявка да са верни, пълни и точни към датата на тяхното изпращане.

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента заявка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на заявката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

Плащане

Цените на стоките, обявени в сайта www.myecopack.com са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактурa или фактура са посочени във всяка заявка.

Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки въз основа на инфомацията, предоставена от клиента.

  ИВЕЛ стил М ООД издава фактура за всяко плащане по заявка, платена по банков път, независимо дали клиентът е юридическо или физическо лице. Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става по електронен път на и-мейла, посочен от клиента в заявката му

  В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента. Плащането с карта към ИВЕЛ стил М ООД се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които ИВЕЛ стил М ООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на клиента.

   Доставка

   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени стоки чрез собствен транспорт или куриерска фирма на адрес, посочен от клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. Разноските за транспорта са за сметка на клиента. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчаната стока документ, то клиентът следва незабавно да се свържете с продавача.

   Детайлите по отношение на доставката на стоките включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на продавача за извършването на съответната доставка на конкретна дата. Съответно клиентът няма право на каквото и да е обезщетение, в случай че датата, на която е било обявено от продавача, че ще достави стоката не е спазена.

   Клиентът трябва да прегледа стоките в момента на доставката и предаването, като получаването на стоката от клиента ще се счита за приемане на същата без забележки.

   Собствеността

   Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на клиента на предоставения му транспортен документ.

   Отговорност

   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача. Във всички останали случаи отговорността на продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена стока.

   Лични данни

   ИВЕЛ стил М ООД е администратор на лични данни. Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679, Конвенция 108 (защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни) и Закона за защита на личните данни в РБ, ИВЕЛ стил М ООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, относими към обработването на личните данни на клиентите и определяни в отделен документ  - Политика за поверителност

   Форсмажорни обстоятелства

   Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

   Последна актуализация на 03.03.2021 г.